Business

ใช้เงินเป็นแบบคนรุ่นใหม่ในแคมเปญ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” เพื่อฝึกวินัยทางการเงินที่ดี

By: LIT July 10, 2018

ผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้เปิดตัวโครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” ภายใต้แนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย” โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารเงินสำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มใช้จ่ายบ่อยครั้งและมีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายต่อปีสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งยังมีแนวโน้มผิดนัดชำระสูง

ในฐานะผู้ให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ ได้ริเริ่มโครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ขอบเขตของโครงการในปีที่แล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ

โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจติดตามผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เป็นจำนวนมาก และมีนักศึกษาส่งโครงการสื่อเข้าประกวดกว่า 100 โครงการจากทั่วประเทศ สำหรับในปีนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงวางแผนต่อยอด ขยายขอบเขตโครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ ภายใต้แนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย” เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใช้เงินเป็น รู้จักวิธีการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต

ซึ่งในปีนี้นอกจากการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการสร้างเฟซบุ๊คกรุ๊ป ‘ชมรมคนมีตังค์’ เพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการบริหารเงิน รวมทั้งยังเพิ่มการจัดสัมมนาสำหรับลูกค้าของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลในช่วงปี 2556- 2558 ธุรกิจบัตรเครดิตได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว จนในปี 2559 ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มฟื้นตัวมากขึ้น ต่อมาในปี 2560 ธุรกิจบัตรเครดิตเติบโตชะลอลง เห็นได้จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ขยายตัวชะลอลงที่ 5% ในปี 2560 เทียบกับอัตราเติบโต 6.8% ในปี 2559

ในขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างของบัตรเครดิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 8.0% ในปี 2559 มาอยู่ที่ 9.4% ในปี 2560 และสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในปี 2559 มาอยู่ที่ 6.4% ในปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นเพียงบางส่วน เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และภาระหนี้ของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ ร้อยละ 77.5 ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 ประกอบกับสถาบันการเงินชะลอการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรและเน้นเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

เมื่อพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ข้อมูลจากส่วนงาน Data Intelligence & Customer Insights (DICI) ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้ากลุ่ม Gen Y (21 – 38 ปี) มีรายได้เฉลี่ยราว 2 หมื่นกว่าบาทต่อเดือน วงเงินบัตรเครดิตเฉลี่ยราว 70,000 บาท การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เฉลี่ย 113,000 บาทต่อปี หรือราวครึ่งหนึ่งของรายได้ พฤติกรรมการใช้บัตรของลูกค้ากลุ่มนี้ ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า

กล่าวคือ นิยมใช้บัตรเครดิตเมื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า เช่น ได้ส่วนลด หรือเครดิตเงินคืน และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตน การใช้จ่ายผ่านบัตรต่อครั้งโดยเฉลี่ย แม้จะต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มที่อายุมากกว่า แต่ความถี่ในการใช้จ่ายจะบ่อยครั้งกว่า

ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร จะสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี ในขณะเดียวกัน ก็มีแนวโน้มการผิดนัดชำระ สูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารรายรับรายจ่ายให้สมดุล ไม่ก่อหนี้เกินตัว จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

ในฐานะที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มุ่งประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดี

โครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นแคมเปญการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชูแนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงิน

เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง เน้นการให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ และเฟซบุ๊คกรุ๊ป ชมรมคนมีตังค์ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่สนใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการบริหารการเงินกับลูกค้าบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ บุคคลทั่วไป และนักศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ติดตามเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจได้ทางเว็บไซต์
www.krungsri.com/krungsri-consumer/moneymatters
facebook ฉลาดคิด ฉลาดใช้ และ facebook group ชมรมคนมีตังค์

LIT
WRITER: LIT
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line