World

ก้อนน้ำแข็งขนาดเท่าเมืองทั้งเมือง ละลายหมดภายในไม่กี่นาที

By: Chaipohn March 15, 2015

คลิปวีดีโอที่บันทึกภาพก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาเท่าเมือง 1 เมือง กำลังละลายจดหมดเกลี้ยง หายไปในทะเลภายในเวลา 75 นาที นี้สามารถบอกอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับโลกเราได้ชัดมาก และยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวของ Global Warming ที่พวกเราแทบจะลืมคำนี้ไปซะสนิท เพราะไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าสมัยก่อน

 

global-warming2

มีนักวิชาการเก็บข้อมูลของก้อนน้ำแข็งบริเวณ Greenland เพื่อเปรียบเทียบความเร็วของก้อนน้ำแข็งที่ละลายเร็วมากขึ้นทุกปี พบว่าระยะเวลา 9 ปีตั้งแต่ 2001 -2010 ที่ผ่านมา มีอัตราการละลายเร็วยิ่ง 100 ปีก่อนหน้า (1902 – 2001) ซะอีก ซึ่งด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้ สัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนก้อนน้ำแข็ง รวมถึงสัตว์น้ำคงจะเป็นกลุ่มแรกที่จะสูญพันธุ์ และคงใชเวลาไม่นานก่อนจะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก

global-warming1

สิ่งที่น่ากลัวของภาพนี้ ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมาก เร็วเกินกว่าที่พวกเราจะตั้งตัวได้ และไม่แน่ใจว่าระบบเตือนภัยของมนุษย์จะทำงานทันหรือไม่ แล้วเราจะอพยพกันทันไหมในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่รู้ว่าตอนนี้สายเกินไปหรือยังที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับ อย่างน้อยก็ทำให้คนรอบตัวรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เป็นส่ิงที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะทำได้

Chaipohn
WRITER: Chaipohn
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line